HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 

Căn cứ Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tách Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Điều lệ Trường Đại học được ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ – TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;   

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ quyết định số 1457/QĐ-ĐHL ngày 05/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Luật TP. HCM;

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 cho 09 sinh viên lớp Quản trị – Luật khóa 39, trong đó:

- 05 sinh viên lớp đại trà đạt loại xuất sắc và loại giỏi, có điểm học tập 3.45 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- 04 sinh viên đạt loại khá, có điểm học tập từ 3.59 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá. 

- Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 cho 02 sinh viên lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật khóa 39 đạt loại giỏi, có điểm học tập từ 3.36 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên.  

Có danh sách sinh viên kèm theo)

Điều 2. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 cho 149 sinh viên khóa 40, trong đó:

- 51 sinh viên lớp đại trà đạt loại xuất sắc và loại giỏi, có điểm học tập 3.20 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- 71 sinh viên lớp đại trà đạt loại khá, có điểm học tập từ 3.27 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá;

- 18 sinh viên lớp Chất lượng cao đạt loại khá (có điểm học tập từ 3.65 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá) và loại giỏi (có điểm học tập từ 3.25 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên);

- 03 sinh viên lớp Chất lượng cao 40D đạt loại giỏi, có điểm học tập từ 3.33 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- 06 sinh viên lớp Anh văn pháp lý đạt loại khá, có điểm học tập từ 3.21 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá.

(Có danh sách sinh viên kèm theo)

Điều 3. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 cho 145 sinh viên khóa 41, trong đó:

- 28 sinh viên lớp đại trà đạt loại giỏi, có điểm học tập 3.20 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- 90 sinh viên lớp đại trà đạt loại khá, có điểm học tập từ 3.15 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá;

- 16 sinh viên lớp Chất lượng cao đạt loại khá (có điểm học tập từ 3.20 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá) và loại giỏi (có điểm học tập từ 3.20 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên);

- 04 sinh viên lớp Chất lượng cao 40D đạt loại khá, có điểm học tập từ 3.25 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá;

- 07 sinh viên lớp Anh văn pháp lý đạt loại khá (có điểm học tập từ 3.23 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá) và loại giỏi (có điểm học tập từ 3.25 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên).

(Có danh sách sinh viên kèm theo)

Điều 4. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 cho 111 sinh viên khóa 42, trong đó:

- 38 sinh viên lớp đại trà đạt loại giỏi, có điểm học tập 3.21 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- 60 sinh viên lớp đại trà đạt loại khá, có điểm học tập từ 3.15 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá;

- 09 sinh viên lớp Chất lượng cao đạt loại giỏi và loại xuất sắc, có điểm học tập 3.21 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- 11 sinh viên lớp Chất lượng cao đạt loại khá, có điểm học tập từ 3.15 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá;

- 03 sinh viên lớp Anh văn pháp lý đạt loại khá và loại giỏi, có điểm học tập 3.33 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên.

(Có danh sách sinh viên kèm theo)

Điều 5. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Trưởng Phòng CTSV, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Phòng TC-KT và sinh viên có tên trong danh sách kèm theo có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Phòng CTSV.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

File đính kèm: Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Tags