Thực hiện kế hoạch số 101-KH/TĐTN-BTG  ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố. Nay Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự thống nhất nhận thức hành động nhằm thực hiện thành công  Nghị quyết Đại hội Đoàn trường Nhiệm kỳ IX 2017 - 2019, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XI 2017 – 2022;

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tác phong cần có của đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, qua đó xây dựng hình mẫu phong cách sinh viên Luật.

2. Yêu cầu:

- Công tác triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, sáng tạo, khuyến khích sự phối hợp thực hiện của các đơn vị;

- Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên giúp đoàn viên, thanh niên có cái nhìn sâu sắc hơn về tấm gương của Bác.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN:

1. Thời gian: Vào lúc 18h00 ngày 19/04/2019 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Tại A1002, cơ sở Nguyễn Tất Thành – Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự:

- Đảng viên, cảm tình đảng;

- Ban chấp hành Đoàn trường; Ban chấp hành Hội sinh viên trường;

- Ban chấp hành Đoàn khoa, Đoàn các chương trình Đào tạo đặc biệt; Ban chấp hành các Liên chi hộ;

- Ban chấp hành Chi đoàn; Ban chấp hành chi hội.

III. NỘI DUNG:

- Nội dung học tập các chuyên đề bao gồm:

+ Chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

+ Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi”;

+ Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”.

- Tiến hành làm bài thu hoạch đánh giá trực tuyến về việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban tổ chức thực hiện

1

Đ/c Nguyễn Trung Dương

Phó Bí thư Đoàn trường

Trưởng Ban

2

Đ/c Lê Thị Minh Thư

Ủy viên BCH Đoàn trường

Phó Ban

3

Đ/c Trần Thị Huyền Trân

Uỷ viên BCH Đoàn trường

Thành viên

4

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tâm

Uỷ viên BCH Đoàn trường

Thành viên

5

Đ/c Nguyễn Phước An Khang

Cộng tác viên Đoàn trường

Thành viên

Cùng các đồng chí là CTV Đoàn trường được phân công.

 

2. Tiến độ thực hiện

- 5/4/2019: Lên kế hoạch và trình BTV Đoàn trường;

- 8/4/2019: Ban hành và triển khai kế hoạch đến các đơn vị;

- 19/4/2019: Tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019;

- 22/4/2019: Họp tổng kết.

 

Trên đây là Kế hoạch về việc Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 -2019, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa, Đoàn Các chương trình đào tạo đặc biệt, các chi đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Thành Đoàn (báo cáo);

- Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường (báo cáo);

- BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên trường (thực hiện);

- Đoàn khoa, Đoàn CCTĐTĐB, Liên chi hội (thực hiện);

- Các chi đoàn (thực hiện);

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký) 

 

 

  Nguyễn Thành Bá Đại

 

Tags