I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022;

- Góp phần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, sinh viên, khơi dậy niềm tự hào dân tộc của đoàn viên, sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM;

- Tạo sân chơi lành mạnh, lý thú, bổ ích cho đoàn viên, sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM.

2. Yêu cầu:

- Công tác triển khai, thông tin, tuyên truyền kế hoạch kịp thời, rộng rãi, thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia;

- Có sự chuẩn bị chu đáo trước khi tổ chức; có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ban, bộ phận và đơn vị cơ sở.

 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

1. Đối tượng tham gia:

Sinh viên hệ chính quy các khóa K40, K41, K42, K43 và K39 (lớp QTL) Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

2. Thời gian:

18h00 các ngày từ 18/03/2019 đến 22/03/2019 (từ thứ Hai đến thứ Sáu).

3. Địa điểm:

- Phòng A1002 cơ sở Nguyễn Tất Thành;

- Phòng D501 cơ sở Bình Triệu.

(Tổ chức chiếu song song ở cả hai cơ sở)

 

III. DANH SÁCH PHIM ĐƯỢC CHIẾU:

1. Phim nước ngoài:

- Thiên tài bất hảo: chiếu ngày 19/03/2019 (Thứ 3);

- Người hùng không súng: chiếu ngày 20/03/2019 (Thứ 4)

- Big Hero: chiếu ngày 22/03/2019 (Thứ 6).

2. Phim Việt Nam:

- Cô gái đến từ hôm qua: chiếu ngày 18/03/2019 (Thứ 2);

- Người con gái Đất đỏ: chiếu ngày 21/03/2019 (Thứ 5).

 

IV. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC:

1. Đ/c Nguyễn Trung Dương Phó Bí thư Đoàn trường Trưởng ban
2. Đ/c Lê Thị Minh Thư      UV BCH Đoàn trường Phó ban
3. Đ/c Trần Thị Huyền Trân UV BCH Đoàn trường Thành viên
4. Đ/c Trương Đặng Thùy Nhung CTV Đoàn trường Thành viên
5. Đ/c Nguyễn Như Mai CTV Đoàn trường Thành viên

Cùng các đồng chí là CTV Đoàn trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- 01/03/2019: Xây dựng kế hoạch, trình BTV Đoàn trường;

- 11/03/2019: Ban hành kế hoạch;

- 18/03/2019 - 22/03/2019: Triển khai kế hoạch;

- 29/03/2019: Họp rút kinh nghiệm./.

 

Nơi nhận:

- BTV Đoàn trường (báo cáo);

- Đoàn Khoa, Đoàn Các CTĐTĐB (thực hiện);

- Các Chi đoàn (thực hiện);

- Lưu Văn phòng.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Trung Dương