I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng Đoàn viên;

- Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018-2019 của Đoàn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Thông qua việc tổ chức lớp học nhằm đẩy mạnh việc học tập chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, sinh viên, góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, định hướng chính trị cho đoàn viên, sinh viên trường.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo về số lượng, chất lượng của lớp học;

- Sinh viên tham gia lớp học phải thực hiện kiểm tra để đánh giá, công nhận hoàn thành “6 bài lý luận chính trị” dành cho Đoàn viên do Đoàn trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh cấp.

 

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG – CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

1. Thời gian, địa điểm:

1.1 Thời gian:

Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 23/3/2019:

- Buổi sáng: Từ 7h00 đến 10h30;

- Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30;

- Buổi tối: Từ 17h30 đến 20h30.

1.2 Lịch học: Được đính kèm theo kế hoạch.

1.3 Địa điểm:

- Giảng đường D601 - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh cơ sở Bình Triệu (đối với Đoàn viên học tại cơ sở Bình Triệu);

- Giảng đường A1002 - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Tất Thành (đối với Đoàn viên học tại cơ sở Nguyễn Tất Thành).

1.4 Tài liệu học tập:

Đoàn viên tham gia lớp học sẽ được Ban tổ chức cung cấp tài liệu học tập vào đầu buổi học.

2. Đối tượng tham gia:

Tất cả Đoàn viên hệ chính quy đang sinh hoạt Đoàn tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh chưa hoàn thành “6 bài lý luận chính trị” dành cho Đoàn viên. ­­

3. Báo cáo viên:

Đồng chí Nguyễn Thành Bá Đại -  Bí thư Đoàn trường.

4. Cách thức đăng ký:

- Sinh viên đăng ký và nộp lệ phí trực tiếp cho Ban chấp hành các Chi đoàn theo mẫu thống nhất Ban Tổ chức - xây dựng Đoàn trường cung cấp;

- Ban chấp hành Đoàn khoa, Đoàn Các Chương trình đào tạo đặc biệt tổng hợp danh sách đăng kí và thu lệ phí tham gia lớp học từ các Chi đoàn, sau đó nộp trực tiếp về cho Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường trước 16 giờ 00 ngày 08/3/2019 (Thứ 6) cụ thể như sau:

+ Cơ sở Nguyễn Tất Thành: Nộp về cho đ/c Lê Quang Hòa - UV BTV Đoàn trường, SĐT: 0332.672.789;

+ Cơ sở Bình Triệu: Nộp về cho đ/c Đổ Nguyên Chương - UV BCH Đoàn trường, SĐT: 0916.611.631.

+ Đồng thời Ban chấp hành Đoàn khoa, Đoàn Các chương trình đào tạo đặc biệt gửi file danh sách Đoàn viên tham gia lớp học về Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường (theo mẫu) trước 16 giờ 00 ngày 08/3/2019 (Thứ 6)theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

- Lệ phí tham gia lớp học là 20.000 đồng/01 Đoàn viên. Lệ phí bao gồm chi phí tổ chức lớp học và in ấn giấy chứng nhận hoàn thành lớp học “6 bài lý luận chính trị”.

 

III. NỘI DUNG LỚP HỌC – PHƯƠNG THỨC LÀM BÀI THU HOẠCH:

1. Nội dung:

Đoàn viên tham gia lớp học sẽ học 6 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị:

- Chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của Cách mạng Việt Nam;

- Chuyên đề 2: Đảng Cộng sản Việt Nam – Tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam thắng lợi;

- Chuyên đề 3: Hệ thống chính trị ở nước ta;

- Chuyên đề 4: Quá trình hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Chuyên đề 5: Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN;

- Chuyên đề 6: Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Phương thức làm bài thu hoạch:

Đoàn viên tham gia lớp học 6 bài lý luận chính trị sẽ làm bài thu hoạch ngay tại lớp theo hình thức: Làm bài trắc nghiệm online bằng ứng dụng TungTung Community.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Tổ chức chương trình:

Thành lập Ban Tổ chức lớp học gồm các đồng chí có tên sau đây:

1. Đ/c Lê Quang Hòa Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường Trưởng Ban
2. Đ/c Đổ Nguyên Chương Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Phó ban
3. Đ/c Lê Trần Phương Ánh CTV Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn Thành viên
4. Đ/c Nguyễn Trung Hiếu CTV Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn Thành viên
5. Đ/c Bùi Hoàng Anh Thư CTV Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn Thành viên

2. Tiến độ thực hiện

- Ngày 20/02/2019: Họp Ban Tổ chức, phân công nhiệm vụ;

- Ngày 04/03/2019: Triển khai kế hoạch;

- Ngày 08/03/2019: Nhận đăng ký, chốt danh sách;

- Ngày 11/03/2019 đến ngày 23/03/2019: Tổ chức lớp học;

- Ngày 25/03/2019: Họp Ban Tổ chức rút kinh nghiệm.

Trên đây là kế hoạch Tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” dành cho Đoàn viên, sinh viên năm học 2018 - 2019. Đây là một nội dung quan trọng của chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên trong năm học, đề nghị các đồng chí nhanh chóng triển khai, thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:     

- BTV Đoàn trường (báo cáo);    

- Các Đoàn khoa, ĐCCTĐTĐB (thực hiện);

- BCH các chi đoàn (thực hiện);    

- Website Đoàn trường;    

- Dán bảng tin;    

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thành Bá Đại

 

File đính kèm:  Lịch học lớp 6 bài lý luận chính trị năm học 2018 - 2019

Tags