I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), 22 năm ngày truyền thống Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (30/3/1996 - 30/3/2018);

- Triển khai chương trình Phong cách cán bộ Đoàn đến Đoàn viên, sinh viên, đặc biệt là cán bộ Đoàn một cách rộng rãi.

- Thông qua Cuộc vận động nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của người cán bộ Đoàn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động phong trào hành động góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

2. Yêu cầu

- Bám sát và đẩy mạnh hiệu quả kế hoạch của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cuộc vận động phải được triển khai sâu rộng đến tất cả cán bộ Đoàn từ cấp trường đến cấp chi đoàn, đảm bảo 100% cơ sở Đoàn triển khai tốt cuộc vận động. Xem đó như kim chỉ nam cho việc tu dưỡng nhân cách, đạo đức lối sống. Hoạt động truyên truyền phải thiết thực, tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ.

- Đảm bảo 100% cán bộ Đoàn các cấp tham gia thực hiện cuộc vận động.

 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đoàn trường chỉ đạo Đoàn cơ sở (Đoàn khoa Quản trị) đăng cai tổ chức cuộc thi “Ulaw’s Charm – Gương mặt sinh viên Luật”

1.1. Thời gian tổ chức: Tháng 3 – 4/2018

1.2. Cách thức thực hiện:

Với đặc thù là trường đào tạo về chuyên ngành pháp luật, các hoạt động của đoàn viên sinh viên phần lớn gắn liền với lĩnh vực pháp luật, vì vậy mà Ban Thường vụ Đoàn trường đã có hướng dẫn cụ thể hóa cuộc vận động Phong cách Cán bộ Đoàn gắn với chương Phong cách sinh viên Luật cho phù hợp với tính chất sinh viên Luật “sáng tri thức, vững công minh”, cán bộ Đoàn năng động sáng tạo.

Trong năm học 2017 – 2018, Ban Thường vụ Đoàn trường đã chỉ đạo cho Đoàn khoa Quản trị tổ chức cuộc thi “Ulaw’s Charm – Gương mặt sinh viên Luật” để tìm kiếm gương mặt đoàn viên, sinh viên ưu tú có đầy đủ 4 tiêu chí của Phong cách sinh viên Luật.

- Vai trò của chi đoàn: Chi đoàn là người trực tiếp giới thiệu và khuyến khích Đoàn viên đăng ký thi và là môi trường rèn luyện cán bộ Đoàn.

- Vai trò của Đoàn khoa: Tổ chức thực hiện, lên ý tưởng và thực hiện cuộc thi. Nội dung được cập nhật thay đổi thường niên, được Đoàn trường duyệt về nội dung.

- Vai trò của Đoàn trường: Giữ vai trò chỉ đạo và phân công Đoàn khoa Quản trị đăng cai tổ chức cuộc thi; cố vấn về nội dung và thành phần Ban giám khảo cho cuộc thi.

2. Đẩy mạnh triển khai, áp dụng Quy chế đánh giá chất lượng cán bộ Đoàn trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

2.1. Nội dung thực hiện:

Quy chế Cán bộ Đoàn có hiệu lực áp dụng vào ngày 01/9/2016. Theo lộ trình 5 năm từ 2016-2020 gồm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: xây dựng và hoàn thiện quy chế.

- Giai đoạn 2: Phát triển và nhân rộng.

Trong năm học 2017-2018, quy chế được áp dụng cho lực lượng cán bộ Đoàn cấp trường, cấp Đoàn khoa, cấp Chi đoàn. Việc thực hiện đánh giá được thực hiện theo từng học kì, sau đó sẽ tính bằng trung bình cộng của 02 học kì.

Tháng 5 hàng năm, sau khi hoàn thành xong các công tác trong Chương trình năm học, bộ phận chuyên môn của Đoàn trường (Ban Tổ chức – xây dựng Đoàn và Đoàn khoa tiến hành tổng hợp các nội dung của các tiêu chí đánh giá cán bộ Đoàn theo Quy chế để tiến hành đánh giá, xếp loại cán bộ Đoàn. Kết quả xếp loại này sẽ là tiêu chí cho các danh hiệu, khen thưởng hay các khoản hỗ trợ vật chất trong năm học kế tiếp.

3. Tập huấn cho cán bộ Đoàn về việc thực hiện Phong cán bộ Đoàn trong các đợt tập huấn cán bộ Đoàn và kiểm tra chuyên đề hàng năm

3.1. Nội dung thực hiện:

Trong năm học 2017 – 2018, Đoàn trường định hướng các tiêu chí Sáng tạo, Ham học hỏi, Dám nghĩ, biết làm, có kỹ năng phù hợp, cùng với chủ đề của năm học “Nâng chất công tác tổ chức – xây dựng Đoàn” và “Tuổi trẻ sáng tạo”. Các tiêu chí khác tiếp tục phát huy do những năm học trước đã chú trọng vào các nội dung đó. Các tiêu chí này được cụ thể hóa thông qua việc định hướng xây dựng kế hoạch năm học của Đoàn trường đối với các Đoàn khoa và thông qua các buổi tập huấn cho Cán bộ Đoàn được diễn ra xuyên suốt trong năm học.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

        1. Ban Thường vụ Đoàn trường là Ban chỉ đạo thực hiện các hoạt động đẩy mạnh cuộc vận động Phong cách Cán bộ Đoàn. Ban Thường vụ Đoàn trường phân công Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường, Ban Tư tưởng – Văn hóa là bộ phận thường trực tham mưu, phối hợp với các Ban trực thuộc Đoàn trường tham mưu tổ chức các hoạt động.

2. Các Đoàn cơ sở trực thuộc

Căn cứ vào kế hoạch của Đoàn trường và điều kiện đơn vị, các Đoàn khoa, Đoàn các chương trình đào tạo đặc biệt xây dựng kế hoạch đẩy mạnh cuộc vận động Phong cách Cán bộ Đoàn của Đoàn khoa mà cụ thể là Phong cách sinh viên Luật. Triển khai, quán triệt đến từng chi đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nội dung, hoạt động của Thành Đoàn, Đoàn trường và các hoạt động tại đơn vị. Kế hoạch thực hiện và thông tin, báo cáo kết quả các hoạt động gửi về Ban tổ chức – xây dựng Đoàn trường.

3. Tiến độ thực hiện:

- Ngày 30/08/2017: Xây dựng kế hoạch.

- Ngày 08/09/2017: Trình ý kiến Ban Thường vụ Đoàn trường.

- Ngày 11/09/2017: Ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện.

- Tháng 5/2018: tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện trong năm học.

Trên đây là kế hoạch đẩy mạnh triển khai cuộc vận động Phong cách Cán bộ Đoàn năm học 2017 – 2018 của Ban Thường vụ Đoàn trường, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- BTV Đoàn trường (báo cáo);

- Các Ban, Bộ phận Đoàn trường (thực hiện);

- Ban Chấp hành các Đoàn khoa, Đoàn các chương trình đào tạo đặc biệt,

các Chi đoàn (thực hiện);

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thành Bá Đại

 

Tags