Kính gửi: - Chi ủy (Bí thư) chi bộ,

                 - Ban Chấp hành các Đoàn thể.

Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/ĐUK ngày 22/8/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam – năm 2017 và Công văn số 106-CV/BTGĐUK ngày 29/9/2017 của Đảng ủy Khối về việc thay đổi thời gian tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền, biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam. Để việc tham gia cuộc thi được hiệu quả, Đảng ủy đề nghị các đơn vị như sau:

1. Chi ủy (Bí thư) chi bộ, Ban Chấp hành các đoàn thể tổ chức phát động tuyên truyền, vận động đảng viên, cán bộ, giảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến trên với thời gian cụ thể:

+ Thi thử: từ 09g00 – 21g00, ngày 27/10/2017 (thứ Sáu).

+ Thi chính thức: từ 09g00 – 19g00 ngày 01/11/2017 (thứ Tư).

Lưu ý: Bắt buộc tham gia đối với tất cả đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ sinh viên và các cảm tình đảng là sinh viên.

2. Địa chỉ tham gia thi: http://online.dukuchcm.org.vn hoặc http://dukuchcm.org.vn/

3. Giao Ban Tuyên giáo – Đoàn thể, Văn phòng Đảng ủy chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền và đảm bảo các điều kiện để việc tham gia cuộc thi đông đảo và hiệu quả nhất.

 

Nơi nhận:

- Các đ/c Đảng ủy viên(t/h);

- Các Chi bộ, đoàn thể (t/h);

- Lưu VPĐU.

TM. ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 (đã ký) 

 

 Mai Hồng Quỳ

Tags