Hướng dẫn Thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: https://drive.google.com/open?id=1tzHaus47asVsKsChKFOeYhQaWxs8St6J

Văn bản mẫu đúng thể thức: https://drive.google.com/open?id=1PrjYSoVSS7aob89cfoz0ac63NHLsQSwm

Tags