• THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN CÁC KHÓA 41, 42 VÀ 43 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

   

  Thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện sinh viên, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các Khoa, Lớp sinh viên việc tổ chức đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 như sau:

  1. Đối tượng: sinh viên các khóa 41, 42 và 43.

  2. Thời gian nhận Phiếu điểm rèn luyện:  Ban Cán sự lớp nhận phiếu đánh giá Điểm rèn luyện khi tham dự Hội nghị triển khai công tác đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (tổ chức ngày 14/3/2019 tại Hội trường A1002).

  3. Thời hạn xét điểm rèn luyện:

  - Cấp lớp: từ ngày 18/3 đến 31/3/2019;

  - Cấp khoa: từ ngày 01/4 đến 12/4/2019.

  4. Thời gian được xem xét tính điểm rèn luyện cho các hoạt động:

  Sinh viên chỉ được kê khai các hoạt động mà mình có tham gia được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 13/8/2018 đến 06/01/2019.

  5. Quy trình thực hiện:

  - Từng sinh viên căn cứ vào kết quả rèn luyện, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết vào “Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên” (Phiếu do Phòng CTSV phát về các lớp thông qua BCS Lớp);

  - Tổ chức họp lớp có cố vấn học tập tham gia tiến hành xem xét và thông qua mức điểm của từng sinh viên, trên cơ sở phải được quá nửa (1/2) ý kiến đồng ý của tập thể đơn vị lớp và phải được ghi nhận trong biên bản họp lớp;

  - Sinh viên không nộp phiếu, không kê khai hoạt động vào phiếu đánh giá sẽ bị xếp loại kém; Sinh viên có nộp phiếu nhưng không tham gia buổi đánh giá điểm rèn luyện của lớp không có lý do chính đáng sẽ bị hạ một bậc xếp loại. BCS lớp phải ghi rõ trong biên bản và trong danh sách các trường hợp này.

  - Sau khi lớp đã tổ chức đánh giá điểm rèn luyện, Ban cán sự lớp tổng hợp và gửi kết quả về Văn phòng Khoa, hồ sơ gồm có:

  + Biên bản họp của lớp (Có xác nhận của Cố vấn học tập);

  + Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện các lớp (theo danh sách lớp);

  + Phiếu đánh giá điểm rèn luyện của từng sinh viên (xếp thứ tự theo MSSV);

  + Tổng hợp bản chính minh chứng tham gia các hoạt động ngoài trường (do các đơn vị bên ngoài Trường tổ chức) và hoạt động không có trên hệ thông CRM.

  - Các Khoa tổ chức họp đánh giá điểm rèn luyện theo Hội đồng cấp khoa và gửi kết quả cũng như toàn bộ hồ sơ liên quan về Phòng CTSV chậm nhất ngày 15/4/2019 (Thứ hai).

  Lưu ý: sinh viên, BCS lớp cần tìm hiểu kỹ Hướng dẫn số 03-HD/ĐTN ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên các khóa 41, 42 và 43, học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, để việc đánh giá điểm rèn luyện được chính xác, đúng quy định. 

  6. Việc nộp và nhận lại minh chứng đánh giá:

  - Các hoạt động trong trường có minh chứng được cung cấp dữ liệu trên các trang thông tin chính thức của Đoàn trường – Hội Sinh viên trường (fanpage tuổi Trẻ Luật, website tuoitreluat.hcmulaw.edu.vn), dữ liệu đã đăng tải từ ngày 15/01/2019;

  - Các hoạt động ngoài trường và các hoạt động khác không có thông tin trên các trang thông tin nêu trên, sinh viên nộp bản chính minh chứng kèm theo hồ sơ của lớp (được quy định tại mục 4 của Thông báo này).

  - BCS lớp tổng hợp minh chứng của sinh viên lớp mình, sắp xếp theo thứ tự MSSV của danh sách lớp và nộp kèm túi đựng phiếu đánh giá Điểm rèn luyện sau khi tổ chức Hội nghị lớp.

  - Từ ngày 20/5 đến 24/5/2019, BCS lớp liên hệ nhận lại minh chứng tại Phòng CTSV (A103 - NTT).  

  7. Công bố kết quả và việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại kết quả đánh giá Điểm rèn luyện:

  - Từ ngày 01/5 đến 10/5/2019, sinh viên truy cập vào tài khoản cá nhân của mình trên trang http://daotao.hcmulaw.edu.vn để xem kết quả đánh giá Điểm rèn luyện chính thức.

  - Trường hợp có thắc mắc hoặc khiếu nại, trong thời gian từ ngày 01/5 đến 10/5/2019, sinh viên liên hệ trực tiếp hoặc nộp đơn khiếu nại (theo mẫu) về Phòng CTSV (A103 - NTT) để được giải quyết. Nhà trường không giải quyết đối với các trường hợp khiếu nại sau thời gian nêu trên.

  - Ngày 16/5/2019, sinh viên có đơn khiếu nại kết quả đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 có mặt tại Hội trường A1002 – NTT để nghe công bố kết quả giải quyết khiếu nại.

  8. Kiểm tra công tác xét điểm rèn luyện cấp lớp:

  Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, Hội đồng xét điểm rèn luyện cấp trường sẽ thành lập Tổ công tác đi kiểm tra ngẫu nhiên các lớp trong việc tổ chức xét điểm rèn luyện và thực hiện quy chế.

  Phòng Công tác Sinh viên yêu cầu các lớp đăng ký lịch xét điểm rèn luyện về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để Phòng tổng hợp gửi Tổ công tác.

  Trên đây là Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, đề nghị các Ông (Bà) Trưởng các khoa đôn đốc, nhắc nhở Cố vấn học tập, lớp trưởng các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

  File đính kèm: Chi tiết về việc đánh giá ĐRL 2018 - 2019

  Nơi nhận:

   - Thầy Trần Hoàng Hải (báo cáo);

   - Các Khoa (triển khai);  

   - BCS các lớp sinh viên 41, 42 và 43

  (thực hiện);

   - Lưu VT, Phòng CTSV. 

  TL. HIỆU TRƯỞNG

  KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   

  (đã ký) 

   

  Nguyễn Mạnh Hùng

  Read More

Tags