• BỘ SẢN PHẨM TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

  Luật Thanh niên:

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

  Ảnh 1: Quá trình hình thành và tổng quan về Luật Thanh niên

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

   

  Ảnh 2: Nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của nhà nước

   

  Có thể là hình ảnh về văn bản

  Ảnh 3: Trách nhiệm của tổ chức thanh niên và tổng quan các chính sách của nhà nước đối với thanh niên

   

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

  Ảnh 4: Nội dung quan lý nhà nước về thanh niên và tổng quan các chính sách của nhà nước đối với thanh niên

   

  Pháp luật môi trường:

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ĐOÀN TRUÔNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ Há CHÍ MINH BAN CHÁP HÀNH ĐOÀN KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI CHẢO MÙNG NGAY PHÁP LUẬT NUỚC CÔNG HOA Xà HỘI CHU NGHÍA VIỆT NAM (9/11/2021] Quy đ»nh về RÁC SINH HOAT THEO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020 BÔ SẢN PHẨM TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẢO VỆ MԔI TRƯỜNG 2020'

  Ảnh 1: Rác sinh hoạt theo Luật Bảo vệ môi trường 2020

   

  Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

  Ảnh 2: Rác sinh hoạt là gì?

   

  Có thể là hình ảnh về văn bản

  Ảnh 3: Khối lượng và tác hại tiêu cực nếu không quản lý được rác sinh hoạt

   

  Có thể là hình ảnh về văn bản 

  Ảnh 4: Quản lý chất thải rác sinh hoạt theo Luật Bảo vệ môi trường 2020

   

  Không có mô tả ảnh.

  Ảnh 5: Quy trình quản lý chất thải rác sinh hoạt theo Luật Bảo vệ môi trường 2020

   

  Có thể là hình ảnh về văn bản

  Ảnh 6: Trách nhiệm của Hộ gia đình, cá nhân trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt

   

  Pháp lý khởi nghiệp:

   

  Có thể là hình ảnh về văn bản

  Ảnh 1: Thoả thuận rõ ràng trước khi thành lập công ty

   

  Có thể là hình ảnh về văn bản

  Ảnh 2: Bảo vệ quyền sở hữu tài sản trí tuệ

   

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA QUẢN TRỊ Ký hợp đồng lao động Việc TUYỂN thiết C thủ pháp đáng một rang, giản chất giúp cho DỤNG... startup tránh được các 0 pháp DỤNG lao Äộng, hiếm NHÂN ip động trên pháp uật và hiệu việc người SỰ Thiết lãn hành lang pháp người lao Äộng bàng các chính sach phù hợp. Ban hành chính sách, nội quy lao động Chấm dứt hợp đồ“ng lao động Quyết toán thuế thu nhập cá nhân'

  Ảnh 3: Tuyển dụng nhân sự

   

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA QUÁN TRỊ Ký thỏa thuận cổ đông Chỉnh sửa điều lệ công ty Việc tuần pháp luặt trong hoạt động hàng ngày của công duy tính hợp pháp trong quan đi đối ác càn nghiêm túc dành tám trước tu Ựviệc thành một pháp Hay dưa bản những thóa thuận văn Kiểm soát tuân thủ pháp luật công ty hằng ngày của startup thưỡng xuyên. Đieu ban tránh cac xung ot, r0 tiêm QUẢN TRỊ CÔNG TY Tham vấn pháp luật quản lý công ty'

  Ảnh 4: Quản trị công ty

   

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA QUẢN TRỊ CÁC GIẤY TỜ PHÁP LÝ Các startup thường bị động trong việc chuẩn bị giấy tờ khi có đối tác, khách hàng yêu cầu đột ngột, nhiều nguy cơ b» lờ mất cơ hội làm ăn. Khi bắt đầu khởi nghiệp, startup cần chuẩn bi các giấy tờ liên quan đến ngành nghè, vốn đáp ưng một hoặc nhiều điều kiện kinh doanh. Đôi vởi một số lĩnh vực kinh doanh, các giáy phép chuyên ngành là điều kiện bắt buộc.'

  Ảnh 5: Các giấy tờ pháp lý 

   

   

  Read More

Tags